Pozyskanie inwestycji i nie utrata części firmy. Ryzyka i rozwiązania

Każdy przedsiębiorca może potrzebować inwestycji, aby osiągnąć swoje cele finansowe. Istnieje wiele metod pozyskiwania kapitału, które pozwalają minimalizować ryzyko, takie jak utrata kontroli nad częścią firmy. W tym artykule przeanalizujemy różne możliwości finansowania, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu, umożliwiając jednocześnie rozwój biznesu bez utraty kontroli nad jego strategicznymi decyzjami.

Różne opcje inwestycji

Istnieją różne sposoby na szybkie pozyskanie finansowania, takie jak:

• Rozwodnienie akcji (emisja nowych akcji dla inwestorów). Rozwodnienie akcji, czyli emisja nowych akcji dla inwestorów, to proces pozyskiwania kapitału, który umożliwia firmie finansowanie dalszego rozwoju i realizację ambitnych projektów. Właściciele firmy mogą zyskać dodatkowe środki finansowe, poprawić płynność i zwiększyć wiarygodność na rynku. Jednak emisja nowych akcji wiąże się również z ryzykiem utraty kontroli nad firmą oraz rozcieńczenia wartości posiadanych akcji. Nowi inwestorzy mogą uzyskać prawo do głosowania, co może prowadzić do sprzecznych interesów i trudności w podejmowaniu decyzji strategicznych;

• Przyciąganie inwestycji w formie pożyczek. Przyciąganie inwestycji w formie pożyczek to popularny sposób pozyskiwania kapitału, który pozwala firmie finansować swoje potrzeby bez konieczności emitowania nowych akcji. Dzięki pożyczkom właściciele firmy mogą uzyskać potrzebne środki, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem. Pożyczki mogą poprawić płynność finansową i umożliwić realizację inwestycji, które przyczynią się do rozwoju firmy. Jednakże zaciąganie pożyczek wiąże się z koniecznością regularnej spłaty zobowiązań, co może obciążać firmę finansowo, szczególnie w okresach niższych przychodów;

• Rządowe programy wsparcia. Rządowe programy wsparcia to atrakcyjna opcja pozyskiwania kapitału, która może pomóc firmom w rozwoju i realizacji strategicznych celów. Programy te pozwalają przedsiębiorstwom uzyskać dotacje, preferencyjne pożyczki lub inne formy wsparcia finansowego bez konieczności oddawania części udziałów. Korzystanie z rządowych programów może poprawić płynność finansową firmy i umożliwić realizację projektów, które w przeciwnym razie mogłyby być zbyt kosztowne. Jednak procedury aplikacyjne mogą być czasochłonne i skomplikowane, a dostęp do środków może być ograniczony przez kryteria kwalifikacyjne;

• Crowdfunding. Crowdfunding to innowacyjny sposób pozyskiwania kapitału, który polega na zbieraniu funduszy od dużej liczby osób, zazwyczaj za pośrednictwem platform internetowych. Firmy mogą szybko uzyskać potrzebne środki na realizację swoich projektów, bez konieczności zaciągania pożyczek lub emitowania nowych akcji. Jest to szczególnie korzystne dla start-upów i małych firm, które mogą dzięki temu zdobyć środki na rozwój i jednocześnie zyskać lojalnych klientów oraz ambasadorów marki. Jednak kampanie crowdfundingowe wymagają dużego zaangażowania w promocję i budowanie społeczności, a sukces nie jest gwarantowany. Dodatkowo, zebranie wielu małych inwestycji może wiązać się z koniecznością spełnienia oczekiwań licznych drobnych inwestorów, co może być trudne do zarządzania.

Ocena firmy

Ocena firmy jest kluczowym etapem w procesie pozyskiwania inwestycji, który pozwala przedsiębiorstwom na dokładne zrozumienie swojej wartości oraz przygotowanie się do rozmów z potencjalnymi inwestorami.

• Przeprowadzenie due diligence. Przeprowadzenie due diligence to kompleksowy proces analizy i oceny firmy, który ma na celu dostarczenie potencjalnym inwestorom pełnego obrazu jej kondycji finansowej, operacyjnej oraz prawnej. Dla przedsiębiorstw poszukujących inwestycji, due diligence jest kluczowym etapem, który pozwala na przygotowanie się do negocjacji z inwestorami i zwiększa ich szanse na pozyskanie kapitału.

Choć zakres due diligence może się różnić w zależności od konkretnego przypadku, istnieją pewne uniwersalne zasady, które zawsze należy stosować:

1. Kompleksowe i szczegółowe badanie. Firma musi przygotować się do wszechstronnego i dokładnego badania, aby żadna istotna informacja nie została pominięta.

2. Obiektywność. Proces powinien być przeprowadzany bez konfliktu interesów ze strony osób zaangażowanych w jego realizację.

3. Poufność. Informacje przekazywane inwestorom muszą być odpowiednio chronione, a dostęp do nich ściśle kontrolowany, aby zachować poufność.

4. Systematyczne podejście. Przygotowanie firmy do due diligence wymaga jasnych etapów, terminów oraz odpowiedzialności za poszczególne zadania w ramach procesu.

5. Zaangażowanie ekspertów. Niezbędne jest zaangażowanie specjalistów z różnych dziedzin, takich jak finanse, prawo czy technologia, aby dokładnie przygotować firmę do procesu due diligence i sprostać wymaganiom inwestorów.

Przeprowadzenie due diligence pozwala przedsiębiorcom dokładnie ocenić wartość firmy, identyfikując potencjalne ryzyka i możliwości wzrostu. Proces ten zapewnia zgodność działalności z przepisami prawnymi, minimalizując ryzyko prawne. Dzięki due diligence przedsiębiorcy mogą lepiej przygotować się do negocjacji z inwestorami, prezentując pełny obraz firmy. Ponadto, otwarta wymiana informacji i transparentność budują zaufanie, co sprzyja trwałym relacjom biznesowym.

• Negocjacje warunków inwestowania. Po zakończeniu etapu due diligence, który dostarcza inwestorom pełnego obrazu kondycji finansowej i operacyjnej firmy, następuje faza negocjacji warunków inwestowania. Kluczowym narzędziem w tym procesie jest term sheet, dokument zawierający wstępne ustalenia dotyczące planowanej inwestycji.

Term sheet, często nazywany listem intencyjnym, jest przygotowywany przed zawarciem ostatecznej umowy inwestycyjnej i służy jako podstawa do dalszych, bardziej szczegółowych negocjacji. Dokument ten określa kluczowe warunki finansowania oraz inne istotne aspekty współpracy, które będą później szczegółowo opisane w umowie inwestycyjnej. Mimo że postanowienia term sheet nie są prawnie wiążące, z wyjątkiem klauzul dotyczących poufności i wyłączności negocjacji, stanowią ważny krok w kierunku formalizacji inwestycji.

Typowe elementy, które znajdują się w term sheet, obejmują:

• Określenie stron transakcji;

• Warunki finansowania, w tym kwotę inwestycji i strukturę kapitałową;

• Rola inwestora w projekcie lub spółce, w tym ewentualne miejsca w zarządzie;

• Warunki zawieszające, które muszą zostać spełnione przed finalizacją transakcji;

• Zasady nadzoru nad inwestycją, sposób wycofania się z inwestycji oraz ochrona interesów stron, na przykład poprzez klauzule poufności.

Spisanie tych kluczowych ustaleń w term sheet pozwala stronom na jasne zrozumienie podstawowych warunków transakcji, co minimalizuje ryzyko nieporozumień w późniejszych etapach negocjacji. Po podpisaniu term sheet, prawnicy obu stron mogą rozpocząć pracę nad szczegółową umową inwestycyjną, która będzie regulować wszystkie aspekty współpracy, w tym zobowiązania stron, harmonogram przekazywania środków oraz strategie rozwoju spółki.

Stosowanie term sheet w procesie inwestycyjnym jest zatem nie tylko praktyczne, ale również strategiczne, umożliwiając uporządkowanie i klarowność negocjacji, co sprzyja długoterminowemu sukcesowi inwestycji.

Ochrona swoich interesów

• Zawarcie prawnie wiążących umów. Po zakończeniu fazy negocjacji warunków inwestowania, która zazwyczaj obejmuje przygotowanie i podpisanie term sheet, przedsiębiorcy muszą przystąpić do procesu zawierania prawnie wiążących umów. Jest to kluczowy etap dla nowopowstałych firm poszukujących inwestorów, ponieważ banki i inne instytucje kredytowe zazwyczaj nie udzielają kredytu nowo powstałym spółkom, które nie zapewniają gwarancji spłaty swoich zobowiązań. W takim przypadku spółka musi pozyskać inwestora lub inwestorów, którzy dostarczą kapitał niezbędny do rozwoju działalności. W takich sytuacjach zwykle podpisuje się umowę inwestycyjną.

Co powinno znajdować się w umowie inwestycyjnej?

1. Określenie stron umowy. Przedsiębiorcy muszą dokładnie określić, kto jest stroną umowy. Inwestorem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wnosi kapitał na start lub rozwój przedsiębiorstwa. Drugą stroną umowy są wspólnicy przedsiębiorstwa lub start-upu.

2. Przedmiot umowy. Należy jasno określić wysokość środków przeznaczonych na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa, opisać planowaną inwestycję oraz terminy wpłat. Ważne jest również wskazanie końcowej daty procesu inwestycyjnego oraz terminu, do którego każda ze stron zobowiązuje się do swoich obowiązków.

3. Struktura. Przedsiębiorcy powinni dokładnie określić osoby posiadające udziały w przedsiębiorstwie lub start-upie, liczbę udziałów oraz terminy ich objęcia. Można również uwzględnić zapisy dotyczące przejęcia przedsiębiorstwa, jego łączenia, likwidacji i ewentualnego odkupu.

4. Powoływanie i odwoływanie składu organów spółki. Ważne jest, aby zawrzeć zasady dotyczące mianowania i odwoływania członków zarządu oraz innych organów spółki.

5. Obowiązki i prawa stron. Przedsiębiorcy powinni jasno określić obowiązki i prawa zarówno swoje, jak i inwestora.

6. Oświadczenia stron. Umowa powinna zawierać regulacje dotyczące rozwiązywania przyszłych sporów wynikających z zapisów umowy, np. poprzez mediacje czy sąd polubowny.

7. Warunki zawieszające. Należy uwzględnić warunki, od których zależy wejście w życie umowy, takie jak uzyskanie odpowiednich dokumentów sądowych lub administracyjnych. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione w określonym terminie, niektóre zapisy umowy mogą zostać wprowadzone w życie później.

8. Kary umowne. Umowa powinna zawierać zapisy dotyczące kar za nieprzestrzeganie jej postanowień lub niewywiązanie się z obowiązków nałożonych przez umowę.

9. Załączniki. Ważne jest, aby do umowy dołączyć wszelkiego rodzaju regulaminy, pozwolenia na budowę, odpisy z ksiąg wieczystych i inne dokumenty, które potwierdzają fakty, twierdzenia i oświadczenia zawarte w umowie inwestycyjnej.

• Zachowanie kontroli nad radą dyrektorów. Zachowanie kontroli nad radą dyrektorów jest kluczowe dla przedsiębiorców, aby wpływać na strategiczne decyzje firmy. W umowie inwestycyjnej można uwzględnić kilka mechanizmów, które to umożliwiają. Przede wszystkim, warto określić liczbę miejsc w radzie dyrektorów dla przedsiębiorców, co zapewnia im dominującą pozycję w podejmowaniu decyzji. Ustalanie, że kluczowe decyzje wymagają większości kwalifikowanej, na przykład dwóch trzecich głosów, daje przedsiębiorcom większą kontrolę. Ważne jest również zastrzeżenie, że pewne decyzje, takie jak zmiany kapitałowe czy fuzje, wymagają zgody założycieli lub ich przedstawicieli. Zastrzeżenie prawa do powoływania i odwoływania członków zarządu przez przedsiębiorców to kolejny istotny mechanizm. Wprowadzenie klauzul antyrozwadniających zabezpiecza udziały przedsiębiorców przed rozcieńczeniem w przypadku emisji nowych akcji.

• Włączenie “ochronnych” postanowień do umowy. Po zawarciu prawnie wiążących umów i zapewnieniu kontroli nad radą dyrektorów, kolejnym kluczowym elementem w ochronie interesów przedsiębiorców jest włączenie “ochronnych” postanowień do umowy inwestycyjnej. Takie postanowienia mają na celu zabezpieczenie przedsiębiorców przed niekorzystnymi zmianami, które mogłyby wpłynąć na kontrolę nad firmą lub jej strategiczny kierunek. Przykłady ochronnych klauzul obejmują:

o Klauzule antyrozwadniające. Zapobiegają rozcieńczeniu udziałów przedsiębiorców w przypadku emisji nowych akcji, umożliwiając nabycie dodatkowych udziałów w celu utrzymania procentowego udziału w firmie;

o Klauzule blokujące sprzedaż udziałów. Ograniczają możliwość sprzedaży udziałów przez inwestorów przez określony czas, co zabezpiecza stabilność właścicielską firmy;

o Wymóg zgody na kluczowe decyzje. Zastrzegają, że pewne decyzje, takie jak zmiany kapitałowe, fuzje, przejęcia czy sprzedaż istotnych aktywów, wymagają zgody założycieli lub ich przedstawicieli w radzie dyrektorów;

o Prawo pierwszeństwa nabycia. Przedsiębiorcy mają prawo pierwokupu udziałów, które inwestorzy zamierzają sprzedać, co pozwala na kontrolowanie, kto staje się nowym udziałowcem firmy.

Najlepsze rozwiązanie – inwestowanie od CapitalKO bez ryzyka

Nie musisz obawiać się utraty kontroli nad swoją firmą – mamy rozwiązanie bez ryzyka. Jeśli szukasz alternatywy dla tradycyjnych metod finansowania, które nie prowadzą do utraty udziałów, CapitalKO oferuje wyjątkowe rozwiązanie. Inwestujemy w zamian za udział w przyszłych dochodach, nie wpływając na strukturę własności Twojej firmy.

Korzyści z finansowania w CapitalKO:

• Inwestycje w rozwój: Inwestujemy środki w zamian za udział w przyszłych dochodach Twojej firmy, co stymuluje jej rozwój, a nie ogranicza potencjału;

• Elastyczne warunki: Płacisz jedynie procent od swoich przychodów, co zapewnia finansową stabilność nawet w okresach sezonowych wahań;

• Zachowanie kontroli: CapitalKO nie wymaga przeniesienia praw własności, co pozwala Ci zachować pełną swobodę w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu firmą;

• Dostępność: Nie wymagamy zabezpieczeń, co sprawia, że nasze rozwiązanie jest idealne dla startupów i małych przedsiębiorstw, które nie dysponują majątkiem do zastawienia;

• Przejrzystość: Od samego początku znasz dokładną kwotę do spłaty, bez ukrytych opłat i nieprzewidzianych kosztów, co pozwala na lepsze planowanie finansowe.

CapitalKO – Twój niezawodny partner w drodze do sukcesu

 

• Wsparcie różnych branż: Inwestujemy w firmy z różnych sektorów, wierząc w potencjał każdej z nich;

• Wspieranie innowacji: CapitalKO tworzy sprzyjające warunki do wdrażania nowych pomysłów i technologii, stymulując rozwój Twojego biznesu;

• Doświadczenie i wiedza: Nasz zespół posiada głęboką wiedzę i bogate doświadczenie w dziedzinie inwestycji, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje cele.

Gotowi na nowe możliwości?

Skontaktuj się z CapitalKO już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci realizować Twoje biznesowe pomysły bez utraty kontroli i nieprzewidzianych kosztów!

Podsumowanie

Pozyskiwanie inwestycji bez utraty kontroli nad firmą jest możliwe, ale wymaga starannego przygotowania, przemyślanych decyzji i skutecznej ochrony swoich interesów, aby nie stracić kontroli nad biznesem. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest CapitalKO, które oferuje inwestycje z minimalnym ryzykiem dzięki produktowi „finansowanie na podstawie dochodów”. CapitalKO zapewnia elastyczność płatności, pełną kontrolę nad firmą, brak wymagań dotyczących zabezpieczeń oraz przejrzyste koszty, co czyni je idealnym partnerem na drodze do sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. Z CapitalKO możesz rozwijać swoją firmę bez obaw o utratę kontroli i nieprzewidziane koszty, co stwarza solidne podstawy do długoterminowego rozwoju i innowacji.